Demirta艧 OSB Showroom

Demirta艧 OSB 1. Nilüfer Sok. No: 10 Bursa / TURKEY
Tel      :  +90 224 261 32 10 (pbx)
Faks   :  +90 224 261 32 15
E-mail:  teksium@panaihz.cn