Ho艧 Geldiniz

TEKS陌UM

1998 y谋l谋nda tekstil sektöründe yerini alan Teksium Tekstil bugün 5000 m2 kapal谋 alanda son teknoloji jakarl谋 dokuma makinelerinde dö艧emelik kuma艧 üretimi ile de臒erli mü艧terilerine hizmet vermektedir.

Kurulu艧undan itibaren kaliteye verdi臒i önem, son teknoloji ile üretti臒i yüksek kaliteli ürünler, de臒i艧en mü艧teri talep ve tercihlerini kar艧谋lamaya yönelik geli艧tirdi臒i stratejiler ve geni艧 ürün yelpazesini makul fiyata sunmas谋 firman谋n tercih edilme nedenleridir.

Bugün y谋ll谋k 5 milyon m2 üretim kapasitesine sahip firmam谋z üretiminin %75’ini ihracat yapmakta %25’ini iç piyasaya sunmaktad谋r. Avrupa, Rusya, Ortado臒u ve Afrika ülkelerine hizmet verilmektedir.

Teksium Tekstil genç, dinamik ve güçlü kadrosu ile mü艧teri memnuniyeti odakl谋 çal谋艧ma prensibini benimsemi艧tir. Firmam谋z谋n Arge bölümü dünya trendlerini yak谋ndan takip ederek, faaliyet gösterdi臒i pazarlar谋n taleplerine yönelik çal谋艧malar yapmaktad谋r. Farkl谋 kalite ve konstrüksiyonlarda sürekli yeni ürünler geli艧tirilerek, koleksiyon her geçen gün daha da zenginle艧tirilmektedir.

Sürekli yenilik ilkesi ile hareket eden Teksium Tekstil geli艧tirdi臒i ve üretti臒i özgün ürünler ile sektörde yerini sa臒lamla艧t谋rm谋艧, kalite devaml谋l谋臒谋 ve h谋zl谋 servis prensibi ile yerel ve dünya çap谋nda sayg谋nl谋k kazanm谋艧t谋r.

Ma臒azalar谋m谋z

Fuarlar